آگهی مزایده عمومی - مزایده فروش ضایعات یارد پشتیبانی حمیدیه / خوزستان

شركت حفاري و اكتشاف انرژي گستر پارس در نظر دارد از طريق برگزاری مزايده عمومي نسبت به فروش ضایعات مطابق با شرایط ذیل اقدام نماید:  

موضوع مزايده: فروش ضایعات فلزي و غيرفلزي، بشکه‌های خالی و روغن سوخته

مبلغ تضمين شركت در مزايده : 500،000،000 ریال ( پانصد میلیون ریال)

نوع تضمين : ضمانت­نامه بانکی، سپرده نقدي , چک شخصی /  شرکتی معتبر، ضبط مطالبات قطعی مزایده‌گران

تاريخ تحويل اسناد و بازديد: از روز شنبه مورخ   1400/11/16  تا روز چهار‌شنبه مورخ 1400/11/27

آخرين مهلت دريافت پاكت‌های پيشنهادی: پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 140011/30

زمان و محل گشايش پاكت‌ها : متعاقبأ اعلام می‌گردد.

محل بازدید: اهواز، ابتدای شهر حمیدیه، روبروی پمپ بنزین، انبار مرکزی شرکت حفاري و اكتشاف انرژي گستر پارس

محل دريافت پاكت‌های پيشنهاددهندگان: محل بازدید – حراست شرکت حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس

براي كسب اطلاعات بيشتر می­توانید با شماره تلفن 09165209202 جناب آقای انصاری، در ارتباط باشید.