نگار خانه

  • همه
  • بازديد وزير نفت از دستگاه حفاري شركت پدكس در ميدان زيار
  • بازديد مدير عامل محترم شركت پدكس از دستگاه هاي حفاري
  • بازديد مدير عامل محترم هلدينگ انرژي گستر سينا از سايت حميديه