ساختار سازمانی

مدیر عامل

فرهاد صحبت زاده

مدیر عامل

معاون خدمات پشتیبانی

مجتبی معین پور

معاون خدمات پشتیبانی

معاون خدمات حفاری

کامران مصلح

معاون خدمات حفاری

معاون پروژه ها

حمیدرضا بیات

معاون پروژه ها

معاون فنی،بازسازی و ساخت

احسان حبیبی سیاه پوش

معاون فنی،بازسازی و ساخت

معاون مالی و اقتصادی

سید مهدی حسینی

معاون مالی و اقتصادی

مدیر بازرگانی و تدارکات

بابک سعدی زاده

مدیر بازرگانی و تدارکات

معاون عملیات حفاری

غلامرضا هاشمی

معاون عملیات حفاری

مدیر طرح و برنامه

محمدعلی کریمی دردشتی

مدیر طرح و برنامه

رئیس روابط عمومی

جلال رستمی

رئیس روابط عمومی

HSE مدیر

حامد سیفی

 HSE مدیر

رئیس حراست

حسین سوهانی

رئیس حراست

مدیر اداری و سرمایه انسانی

سید رسول حسینی

مدیر اداری و سرمایه انسانی