ساختار سازمانی

مدير عامل

علي فروزنده

مدير عامل

معاون مالي و اقتصادي

معاون مالي و اقتصادي

معاون خدمات پشتیبانی

ابراهيم جعفري

معاون خدمات پشتیبانی

معاون پروژه ها

پيام گيتي نژاد

معاون پروژه ها

معاون دكل هاي حفاري

معاون دكل هاي حفاري

معاون فنی،بازسازی و ساخت

احسان حبیبی سیاه پوش

معاون فنی،بازسازی و ساخت

مدیر بازرگانی و تدارکات

بابک سعدی زاده

مدیر بازرگانی و تدارکات

مدیر اداری و سرمایه انسانی

مدیر اداری و سرمایه انسانی

مدیر طرح و برنامه

شهريار طالبيان خراساني

مدیر طرح و برنامه

HSE مدیر

 HSE مدیر

رئيس حراست

حسين سوهاني

رئيس حراست

رئیس بازاريابي و توسعه كسب و كار

رئیس بازاريابي و توسعه كسب و كار

رئیس روابط عمومی

جلال رستمی

رئیس روابط عمومی