ساختار سازمانی

مدير عامل

علي فروزنده

مدير عامل

سرپرست معاون مالي و اقتصادي

مسعود ابراهيمي

سرپرست معاون مالي و اقتصادي

معاون خدمات پشتیبانی

ابراهيم جعفري

معاون خدمات پشتیبانی

معاون پروژه ها

پيام گيتي نژاد

معاون پروژه ها

سرپرست معاون دكل هاي حفاري

كاوه ابراهيم زاده

سرپرست معاون دكل هاي حفاري

معاون فنی،بازسازی و ساخت

احسان حبیبی سیاه پوش

معاون فنی،بازسازی و ساخت

مدیر بازرگانی و تدارکات

بابک سعدی زاده

مدیر بازرگانی و تدارکات

سرپرست اداری و سرمایه انسانی

سرپرست اداری و سرمایه انسانی

مدیر طرح و برنامه

شهريار طالبيان خراساني

مدیر طرح و برنامه

HSE سرپرست

مجتبي افشاري

 HSE سرپرست

رئيس حراست

حسين سوهاني

رئيس حراست

رئیس بازاريابي و توسعه كسب و كار

رئیس بازاريابي و توسعه كسب و كار

رئیس روابط عمومی

جلال رستمی

رئیس روابط عمومی