اهداف و استراتژی

اهداف كيفي 

  • افزایش بهره‌وری و چابک/ ناب‌سازی شرکت
  • افزایش سودآوری
  • توانمندسازی سرمايه انسانی
  • کنترل و پیشگیری از آسیب‌های شغلی و زیست‌محیطی

 

رئوس استراتژی‌ها

  • بازنگری سیستم‌های مدیریت با تمرکز بر چابکی و ناب‌سازی
  • توسعه خدمات حفاری
  • مدیریت هزینه‌ها
  • بازنگری در نظام منابع انسانی