برگزاری جلسه خودارزیابی تعالی سازمانی شرکت PEDEX

به گزارش روابط عمومى و به همت واحد طرح و برنامه شركت PEDEX ، جلسه خودارزيابى شركت بر اساس مدل تعالى روز چهارشنبه مورخ 12/٠٩/99 از ۸ صبح الی ۱۷ عصر در مجتمع هويزه با رعايت کلیه پروتكل هاى بهداشتى برگزار گرديد.

 در اين جلسه كه با حضور مديران ارشد شركت و دبيران كارگروه هاى تعالى برگزار شد در ابتدا مهندس صحبت زاده مدير عامل محترم به اهميت خودارزيابى و استخراج پروژه هاى بهبود اشاره نمودند و در ادامه آقاى مهندس قلى پور مدير تعالى شركت به آموزش شيوه خودارزيابى پرداختند.

سپس مدعوين محترم در قالب چهار كارگروه "رهبرى و استراتژى" ، " كاركنان " ، " منابع و مشاركت ها" و "فرايندها و محصولات و خدمات " به خودارزيابى شركت بر اساس مدل تعالى پرداختند.

در پايان جناب آقاى مهندس كريمى مدير طرح و برنامه به تشريح نقشه راه تعالى تا پايان سال پرداختند و تاكيد كردند حضور در مسير تعالى بدون مشاركت جمعى رهبران و كاركنان ميسر نخواهد بود.

همچنين جناب آقاى مهندس صحبت زاده در جلسه اختتاميه ضمن تشريح و تاكيد بر بهبود مستمر و ايجاد رضايت ذينفعان به هدف غايى تعالى از دبيران كارگروه ها تقدير نمودند.