انجام آزمایشات طب کار در شرکت حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس

به گزارش روابط عمومی شرکت و به همت واحد HSE  ، در جهت استراتژی توسعه سلامت کارکنان ، مرحله اول آزمایشات و معاینات طب کار برای کلیه کارکنان در دفتر مرکزی و پايگاه عملياتي حميديه شرکت انجام گرفت .
انجام معاينات طب كار مطابق با الزامات قانوني كشوري، مي بايست به صورت ادواري جهت كليه پرسنل انجام گيرد.