برنده شدن شرکت PEDEX در مناقصه طراحی و انجام عملیات حفاری یک حلقه چاه اکتشافی در منطقه سیستان

شرکت حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس PEDEX برنده مناقصه طراحی و انجام عملیات حفاری یک حلقه چاه اکتشافی در منطقه سیستان شد.

این پروژه به کارفرمایی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران در استان سیستان – ۵۰ کیلومتری جنوب شرقی شهر زابل انجام خواهد شد.

همچنین طی حکمی از سوی آقای دکتر عیدی، مهندس آیت میرفردی به عنوان مدیر پروژه این عملیات برگزیده شدند.