آگهی جذب نیروی انساني-كارشناس ارشد اقتصاد و بازار

شركت حفاري و اكتشاف انرژي گستر پارس جهت تکمیل کادر پرسنلی خود از متقاضیان واجد شرایط در زمینه ذیل دعوت به همکاری می نماید.

محل خدمت

سابقه کاری مرتبط

حداقل مدرک تحصیلی

عنوان پست

ردیف

تهران

5

ليسانس مهندسي صنايع/ مديريت

کارشناس ارشد تحلیل اقتصاد و بازار

1

 

متقاضیان می توانند رزومه سوابق تجربی و تحصیلی خود را به پست الکترونیکی resume.pe2019@gmail.com  ارسال نمایند.