فرصت شغلی

ردیف

عنوان شغلی

جنسیت

حداقل مدرک تحصیلی

سابقه کاری مرتبط

1

رئیس مهندسی و خدمات پروژه

مرد

لیسانس مهندسی نفت/ شیمی

8

2

کارشناس ارشد ارزیابی فنی مناقصات

مرد

لیسانس مهندسی نفت/ صنایع

5

3

کارشناس ارشد دعاوی

مرد

لیسانس مهندسی نفت/ شیمی

5

4

کارشناس ارشد مهندسی و خدمات پروژه

مرد

لیسانس مهندسی نفت/ صنایع/ شیمی

5

5

مدیر پروژه نفتی

مرد

لیسانس مهندسی نفت/ شیمی

15

6

افسر ایمنی

مرد

لیسانس ایمنی و بهداشت

5

 
 

متقاضیان می توانند رزومه سوابق تجربی و تحصیلی خود را به پست الکترونیکی resume.pe2019@gmail.com  ارسال نمایند.