آگهی نیروی انسانی

آگهی نیروی انسانی

سابقه کاری مرتبط

حداقل مدرک تحصیلی

عنوان پست

ردیف

5

لیسانس مهندسی صنایع/ مدیریت فناوری اطلاعات

کارشناس ارشد تحلیل اطلاعات و گزارشات

1

5

لیسانس مهندسی صنایع/ مدیریت صنعتی

کارشناس ارشد کنترل هزینه/ پروژه

2

3

لیسانس مهندسی صنایع/ مدیریت صنعتی

کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه

3

3

لیسانس ایمنی، بهداشت و محیط زیست

افسر ایمنی

4

10

لیسانس مهندسی نفت

رئیس مهندسی طراحی و برنامه ریزی چاه

5

3

لیسانس مدیریت دولتی/ منابع انسانی

کارشناس جذب و روابط کار سرمایه انسانی

6

5

لیسانس مهندسی/ مدیریت

کارشناس ارشد پشتیبانی- مالی

7

 

 

متقاضیان می توانند رزومه سوابق تجربی و تحصیلی خود را به پست الکترونیکی resume.pe2019@gmail.com  ارسال نمایند.