برگزاری دوره ایمنی و بهداشت کار در سایت پشتیبانی حمیدیه-اهواز

به گزارش روابط عمومی شرکت حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس و به همت واحد HSE و آموزش شرکت، نظر به چشم انداز شرکت PEDEX برای ایجاد ساختاری نمونه و متعالی در  حوزه تعلیمات حفاظت و بهداشت کار ، لازم است تا دانش تخصصی نیروهای انسانی شرکت و پرسنل عملیاتی، بیش از پیش ارتقاء یابد. لذا به منظور جامه عمل پوشاندن به این امر و همچنین تربیت نیروهای انسانی متعهد و متخصص در بخش های مرتبط با حوزه HSE ، برگزاری منظم دوره های آموزشی  فنی و تخصصی در  سال جاری ، از اولویت های  بسیار مهم اعلام شده از سوی مدیریت محترم عامل شرکت، واحد HSEو واحد آموزش تعیین شده است که به منظور نیل به این هدف، اولین دوره آموزشی ایمنی و بهداشت کار برای پرسنل عملیاتی شاغل در اهواز و پایگاه پشتیبانی حمیدیه در تاریخ 13/4/97 در سایت پشتیبانی شرکت PEDEX در حمیدیه برگزار می گردد.

در این دوره آموزشی، شناسایی اعمال وشرایط ناایمن در محیط کار، استفاده از وسائل حفاظت فردی مناسب و استاندارد و چگونگی بکارگیری آن و آشنایی با روش های پیشگیری و کنترل حوادث شغلی و بیماری های ناشی ازکار توسط آقای مهندس سواری مدرس مرکز تحقیقات حفاظت و بهداشت کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تدریس می گردد.