برگزاری دوره ایمنی و بهداشت کار در سایت پشتیبانی حمیدیه-اهواز

برگزاری دوره آموزشی ایمنی و بهداشت کار توسط واحدهای HSE و آموزش برای پرسنل عملیاتی شاغل در اهواز و پایگاه پشتیبانی حمیدیه در تاریخ ۲۸/۵/97 برگزار گردید.

در این دوره آموزشی، ادامه شناسایی اعمال وشرایط ناایمن در محیط کار، استفاده از وسائل حفاظت فردی مناسب و استاندارد و چگونگی بکارگیری آن و آشنایی با روش های پیشگیری و کنترل حوادث شغلی و بیماری های ناشی ازکار توسط آقای مهندس سواری مدرس مرکز تحقیقات حفاظت و بهداشت کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تدریس گردید.