انجام آزمایش عدم اعتیاد در دفترمرکزی شرکت PEDEX

به گزارش روابط عمومی و به همت واحد HSE و حراست شرکت انرژی گستر پارس ، به منظور ضرورت پایداری سلامت کارکنان ، آزمایشات تست اعتیاد کلیه کارکنان دفتر مرکزی ، در روز چهارشنبه 12شهریور ماه با همکاری یکی از مراکز تخصصی  صورت پذیرفت.