فرصت های شغلی

شرکت حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس جهت تکمیل کادر پرسنلی خود در دفتر مرکزی تهران از متقاضیان واجد شرایط در زمینه ذیل دعوت به همکاری می نماید :

ردیف

عنوان شغلی

جنسیت

مدرک تحصیلی

سابقه کاری مرتبط

1

رئیس مهندسی و خدمات پروژه

مرد

لیسانس مهندسی نفت

10 سال

2

مدیر پروژه نفتی

مرد

لیسانس مهندسی نفت

15 سال

3

رئیس مهندسی سرویس های پروژه

مرد

لیسانس مهندسی نفت / شیمی

10 سال

4

مهندس قراردادها و دعاوی

مرد

لیسانس مهندسی نفت/ صنایع

5 سال

5

کارشناس مهندسی چاه

مرد

لیسانس مهندسی نفت

3 سال

6

کارشناس طراحی برنامه حفاری

مرد

لیسانس مهندسی نفت

3 سال

7

کارشناس ارشد مهندسی و خدمات پروژه

مرد

لیسانس مهندسی نفت

5 سال

8

مدیر مالی

مرد

لیسانس حسابداری / مدیریت مالی

15 سال

9

مهندس پروژه

مرد

لیسانس مهندسی نفت

۵ سال

10

کارشناس ارشد کنترل هزینه

مرد/ زن

لیسانس مهندسی صنایع/ مدیریت صنعتی

۵ سال

11

کارشناس ارشد دعاوی

مرد/ زن

لیسانس مهندسی صنایع/ نفت

۵ سال

12

کارشناس سیستم ها و روش ها

مرد/ زن

لیسانس مهندسی صنایع

3 سال

13

کارشناس ارشد توسعه سیستم های اطلاعاتی

مرد/ زن

لیسانس مهندسی کامپیوتر

۵ سال

 

متقاضیان می توانند رزومه سوابق تجربی و تحصیلی خود را به پست الکترونیکی  resume.pe2019@gmail.com ارسال نمایند.