ارزیابی ششمین دوره جایزه ملی تعالی و پیشرفت در دفتر مرکزی، پایگاه پشتیبانی و دکل حفاری ۲۰۱

Fه گزارش واحد روابط عمومی PEDEX  و به همت واحد طرح و برنامهu  ششمین ارزیابی جایزه ملی تعالی و پیشرفت براساس  مدل تعالی سازمانی (EFQM)  ویرایش سال 2013، با تلاش و همت همکاران در روزهای 29، 30 و 31 خرداد در دفتر مرکزی، پایگاه عملیاتی حمیدیه و دکل 201 برگزار گردید. مرکز ملی تعالی و پیشرفت هرساله شرکت‌های زیرمجموعه نهاد رهبری را مورد ارزیابی قرار داده و نقاط قوت و زمینه‌های قابل بهبود شرکت‌ها را در قالب گزارش بازخورد ارائه می‌نماید.