خدمات فنی حفاری

شرکت حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس در راستای همکاری بهتر با کارفرمایان ارائه کلیه خدمات فنی حفاری بصورت یکپارچه (integrated services) را در دستورکار قرارداده و تاکنون در چهار پروژه بزرگ این خدمات را برای کارفرمایان مختلف تامین نموده است,

شرکت PEDEX خدمات فنی حفاری زیر را بصورت ملکی یا بصورت مشارکتی به کارفرمایان ارائه می نماید,

راندن لوله های جداری                                                    tubular running services 

خدمات چاه پیمایی                                                                   slick line  services

خدمات چاه آزمایی و انگیزش چاه                                         welltest & stimulation

نمودارگیری الکتریکی و مشبک کاری                                  ele,logging & perforation

نمودارگیری از گل حفاری                                                                     mud logging

لوله مغزی سیار                                                                                     Coil tubing

خدمات سر چاهی                                                                      wellhead services

سیمانکاری                                                                                            cementing

خدمات سیال حفاری                                                                          mud services

مدیریت پسماند                                                                     waste management

حفاری انحرافی و افقی                                                  dirctional drilling services