فنی و مهندسی

معاونت فنی مهندسی متشکل از زیر شاخه های مهندسی چاه ، زمین شناسی و مخزن، سرویس ها و خدمات حفاری، عملیات حفاری، مهندسی کالای حفاری و سیالات حفاری مشتمل بر گل ، سیمان ، مدیریت پسماند می باشد, گروه فنی و مهندسی پدکس با ماموریتی متفاوت تشکیل شد, ماموریت این واحد ترکیب دانش و تجربه و استفاده واقعی از علم مهندسی در حفاری و تکمیل چاه بوده است, شکل گیری این واحد بر اساس پروژه های موجود آغاز شده است و یکپارچگی کاملی در زمان کم در بین همه واحد های وابسته به این معاونت به وجود آمد,

ما به کیفیت محصول نهایی و و رضایت مشتری می اندیشیم, یکپارچگی در واحد فنی و مهندسی در سطر اول و خطوط راهنمای آن قرار دارد, برای واحد فنی و مهندسی تنها حفاری مهم نیست بلکه زمان، هزینه وکیفیت انجام کار در اولویت می باشد, جهت حفظ انسجام و یکپارچگی در طراحی، ما نگاهمان را از مهندسی حفاری به مهندسی چاه تغییر داده ایم, نظارت و وظایف حیطه مهندسی چاه بیشتر و دقیق تر از مهندسی حفاری می باشد, در این معاونت همواره از ایده های نو در زمینه بهینه سازی عملیات حفاری استقبال می شود, موفقیت های اخیرشرکت PEDEX از نظر فنی به خاطر یکپارچگی در طراحی مهندسی و اجرای برنامه ها با دقت و کیفیت مناسب بوده است, بلند پروازی ، ریسک پذیری و مسوولیت پذیری باعث شده است تا عملیات انجام شده در این شرکت پیرو روش های نوین باشد و دستورالعمل های قدیمی و تکراری و روش هایی که تاریخ مصرف آنها تمام شده است مورد استفاده قرار نگیرد

با توجه به همین نظریات بود که پروژه حفاری و تکمیل ۲۰ حلقه چاه در میدان آزادگان با موفقیت به اتمام رسیده و جلوتر از دیگر پیمانکاران این میدان و مطابق با خواست کارفرما براساس زمان بندی مجاز تحویل شرکت ملی نفت جمهوری اسلامی ایران گردید, همزمان با انجام پروژه EPDS میدان آزادگان، معاونت فنی و مهندسی نگاه ویژه ای به طرح ها و پروژه های تحقیق و توسعه داشته است و در این زمینه پیشرو بوده است, پروژه هایی نظیر سیمانکاری چاه های نفت و گاز، پلیمرهای سیال حفاری و ساخت تجهیزات نمونه گیری در این شرکت تعریف است و در حال پیگیری می باشد,