برگزاری دوره کارگاهی مدیریت ریسک

طبق راهنمای پیکره دانش مدیریت پروژه (PMBOK)، یکی از حوزه های دانشی مهم در مدیریت پروژه، مدیریت ریسک پروژه می باشد. ریسک پروژه یک رویداد احتمالی است، که اگر اتفاق بیوفتد حداقل روی یکی از اهداف پروژه اثر مثبت و یا منفی دارد.

با توجه به اهمیت مدیریت ریسک و با عنایت به پروژه محور بودن شرکت حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس، دوره کارگاهی مدیریت ریسک با همت معاونت مالی، اداری و اقتصادی- واحد منابع انسانی و با حضور معاونین، مدیران و کارشناسان به مدت ۳ روز در شرکت برگزار گردید.