حضور شرکت حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس در میدان نفتی مارون

به گزارش روابط عمومی PEDEX ، در سال تولید،پشتیبانی ها و مانع زدایی ها و به همت واحد دکل های حفاری ، خدمات حفاری و حمایت و پشتیبانی سایر واحدهای شرکت، دکل حفاری  ۲۰۲ شرکت حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس در میدان نفتی مارون با هدف توسعه این میدان نفتی برپا شد.

گفتنی است دکل حفاری PEDEX202 بعد از انجام عملیات بازسازی و نوسازی و بر اساس قرارداد انعقاد شده با شرکت حفاری شمال  بصورت اجاره دکل/روز در میدان نفتی مارون و بر اساس پروژه قرارداد طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب برپا و عملیات حفاری را آغاز نمود.