برگزاری دوره های آموزشی سه گانه ایمنی در دفتر مرکزی و پایگاه عملیاتی شرکت PEDEX

به گزارش واحد روابط عمومی ، به همت معاونت مالی و اداری و اقتصادی/  واحد آموزش و توسعه منابع انسانی _ دوره های سه گانه ایمنی شامل کمکهای اولیه، آتشنشانی و H2S طبق شیوه نامه ابلاغ شده از طرف شرکت ملی نفت و جهت اخذ صلاحیت حرفه ای کارکنان، برای همکاران گروه های شغلی عملیات حفاری و مهندسی شرکت PEDEX توسط مرکز آموزش محمودآباد در دفتر مرکزی و سایت عملیاتی در حال برگزاری می باشد.

گفتنی است دوره های سه گانه ایمنی برای هر گروه آموزشی در طول ۵ روز  شامل دوره کمک های اولیه دو روز، دوره آتش نشانی دو روز و دوره H2S  یک روز و توسط مدرسان مورد تایید مرکز آموزش شرکت ملی نفت برگزار می گردد.