برگزاری جلسه خود ارزیابی جایزه ملی تعالی و پیشرفت

پیرو الزامات جایزه ملی تعالی و پیشرفت و به همت واحد برنامه ریزی و سیستم ها،  جلسه خود ارزیابی شرکت حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس طبق مدل EFQM با حضور اعضای کارگروه های تعیین شده در تاریخ 98/09/16 در سالن جلسات شرکت برگزار گردید.

در این جلسه اعضا، اقدامات صورت گرفته در حوزه تعالی را طبق منطق RADAR ارزیابی نموده و به تدوین گزارش بر اساس زیرمعیارهای مدل پرداختند.

 پروژه های بهبود تعالی و پیشرفت بر اساس گزارش تدوین شده تعیین و جاری سازی خواهد شد.

روابط عمومی شرکت حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس