۱۳۹۳

شرکت حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس به عنوان یکی از شرکت‌های فعال در صنایع بالادستی نفت و گاز و به جهت فعالیت در پروژه های EPDS توانست با اتکا به توانمندی ها و تجربه های موثر خود در سال ۱۳۹۳ برنده مناقصه حفاری و تکمیل ۲۰حلقه چاه در میدان نفتی آزادگان جنوبی و به کارفرمایی شرکت مهندسی و توسعه نفت گردد. میدان نفتی آزادگان یکی از بزرگترین میدانهای نفتی ایران و در واقع از بزرگترین میادین نفتی جهان است که در سال ۱۳۷۶ کشف گردیده و بر اساس برنامه ریزی های انجام شده توسط شرکت ملی نفت ایران، در مرحله نخست در این میدان ١٥٠ حلقه چاه حفاری و در مرحله دوم تعداد چاه ها به ١٨٥ حلقه افزایش می یابد.