۱۳۸۴

شركت حفاری و اكتشاف انرژی گستر پارس در سال ۱۳۸۴ با تصمیم سهامداران خود و نیاز به حضور فعال تر در بازار صنعت نفت و گاز کشور ، تعداد ۵ دستگاه دکل حفاری خشکی خریداری نمود که تا کنون در پروژه های مختلفی از قبیل :

مرحله فاز یک حفاری ۲ حلقه چاه به منظور ارزيابي مخزن يورتشای ورامین جهت تبديل به مخزن ذخيره سازی گاز طبيعی در سال ۱۳۸۵
- حفاری ، تعميق و تكميل ۷ حلقه چاه در ميدان آغاجاری جهت تزريق گاز در سال ۱۳۸۵
- تعمير و تكميل ۹ حلقه چاه در ميادين گچساران و بی بی حكيمه به منظور افزايش و توليد از ميادين مذكور در سال ۱۳۸۶
- بكارگيری ۵ دستگاه دکل حفاری خشکی وتامين كليه خدمات فنی و جانبی مورد نياز جهت حفاری در مناطق عملياتی تحت پوشش شركت نفت مناطق مركزی ايران در سال ۱۳۸۸