۱۳۸۳

شركت حفاری و اكتشاف انرژی گستر پارس در راستای برنامه بلند مدت خويش، و در سال ۱۳۸۳ ، فعاليت در زمينه اكتشاف ، لرزه نگاری و مطالعات مربوط به آنها را نيز دردستوركارخويش قرارداد و توانست با استفاده از نيروهای مجرب و متخصص، اولين پروژه تحقيقاتی در زمينه مطالعات و اكتشاف درحوزه رسوبی ايران مركزی ۱۳۸۳ و در ادامه در ميدان رامشير به کارفرمایی شرکت نفت مناطق نفتخیز جنوب و پروژه انجام عمليات لرزه نگاری سه بعدی دهلران را به کارفرمایی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران را به اتمام برساند.