۱۳۸۳

شركت حفاری و اكتشاف انرژی گستر پارس با تلفيق دوحيطه مثمرثمر از فعاليت های بالادستی نفت و تمركز بر روی مطالعات اكتشافی و ژئوفيزيكی و نيزعمليات حفاری وخدمات وابسته به آن، روند رو به رشد خويش را درصنعت نفت كشور تسريع بخشيد و در کمترین زمان ممکن جايگاه خودرا درميان شركت‌های فعال دراين عرصه تثبيت نمود.
به همين سبب و درسايه برنامه‌ريزی ، جذب و آموزش نيروی انساني متخصص درسطح كشور و منطقه ای توانست درسال ۱۳۸۳ و در نهمين نمايشگاه بین المللی نفت، گاز و پتروشيمی تهران، حضوری موفق داشته و تنديس و تقديرنامه شركت برتر به عنوان كارآفرين نمونه را از وزيرمحترم نفت دريافت دارد.